กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวาสนา หลงสมบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจนจิรา ตั้งใจ
ครู