ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา

     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม     

         ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๗  ถนนวิสุทธรังษี ตำบลบ้านใต้ 

อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐

โทรศัพท์  ๐-๓๔๕๑-๕๕๕๗ โทรสาร  ๐ - ๓๔๕๑-๕๕๕๗

สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีพื้นที่รวม ๔๐ ไร่ ๓ งาน ๒๐๐ ตารางวา เริ่มจัดให้มีการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยในระยะแรกได้จัดให้มีการเรียนการสอนเฉพาะแผนกนักธรรมและแผนกบาลี โดยมี พระธรรมคุณาภรณ์(หลวงพ่อไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป..) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ขึ้นในวัดขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ดำเนินงานจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๙

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ /๒๕๕๑ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามซึ่งมี พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙ พธ.บ. M.A)  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นผู้จัดการและมีพระมหาบุญรอด มหาวีโร (ป.ธ.๗ พธ.บ.  M.A) เป็นอาจารย์ใหญ่รูปแรก

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้เปิดทำการสอนเป็นปีแรก โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๘๕ คน มีครูประจำการเป็นพระภิกษุ จำนวน ๒ รูป ครูพิเศษ เป็นพระภิกษุ  รูป คฤหัสถ์ จำนวน ๑๒ คน ชาย ๕ คน หญิง  คน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท  รูป  คน ระดับปริญญาตรี  รูป ๑๐ คน

          ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๔ โดยมีห้องเรียนรวม ๖ ห้อง มีนักเรียน ๑๖๙ รูป

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง พระครูกาญจนสุตาภรณ์ อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๒๗ วุฒิการศึกษา นักธรรมเอก เปรียญธรรม  ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเปิดทำการสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

          โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะเรียนวิชาภาษาบาลี พุทธประวัติ ธรรม วินัย ส่วนวิชาสามัญศึกษา กำหนดให้เรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนที่อยู่สังกัดอื่น โดยวิชาบังคับพื้นฐานที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย

เริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ทุกปีการศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เรียนวันละ ๖ ชั่วโมง หยุดเรียนวันอาทิตย์และวันธรรมสวนะ (วันพระ)

 

สถานภาพของสถานศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้จัดระบบโครงสร้างบริหารโดยกระจายอำนาจการบริหารงานให้บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผล โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งมีผู้รับผิดชอบดูแลงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ขึ้นตรงต่อกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ควบคู่กับหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา