เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน


“กายสามัคคี ธรรมมะดี บาลีเด่น”


กายสามัคคี หมายถึง ความสามัคคีที่ร่วมมือร่วมใจกันในการทำกิจวัตร

และกิจกรรมต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

ธรรมมะดี หมายถึง การเป็นคนดีมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม 

ยึดมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

บาลีเด่น หมายถึง เป็นผู้รู้ดีในภาษาบาลี  ที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนา 


ดังนั้น  ความหมายของ “กายสามัคคี ธรรมมะดี บาลีเด่น” จึงหมายถึง  สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ในการทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน  และเป็นคนดีมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม ยึดมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  เป็นผู้รู้ดีในภาษาบาลีที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนา