กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระสุรพงษ์ อินฺทวิสุทฺโธ