ฝ่ายบริหาร

พระเทพปริยัติโสภณ
ผู้จัดการโรงเรียน

พระครูกาญจนสุตาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวาสนา หลงสมบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน