กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ธารณี ไทรสังขสิริพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์