กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิศรา ศิลาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอำพรรณ ขจิตสุวรรณ