อัตลักษณ์ของนักเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียน

“ กายสามัคคี ”

หมายถึง สามเณรนักเรียนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน

ในการทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

อัตลักษณ์ของนักเรียน