ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์อักษะสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และมีมณฑปพระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินทฺสโร) และพระธรรมคุณาภรณ์ (หลวงพ่อไพบูลย์ กตปุญฺโญ) ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงทำให้สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีประชากรตั้งบ้านเรือนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น มีถนนผ่านโดยรอบการคมนาคมสะดวกและอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตลาดชุกโดน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว